EĞİTİMİMİZ

Öğretim Sistemimiz

Okulumuz 1.2.3.4. Sınıfları kapsayan İlk Okul ile 5,6,7. ve 8. Sınıfları kapsayan Orta Okuldan oluşmaktadır. İlk Okul olarak belirtilen 1,2,3. ve 4. Sınıflarda okuma yazma ile birlikte daha çok, temel beceriler kazandırılmaktadır. Orta Okulda ise, branş derslerine ağırlık verilmeye başlanmaktadır.Bütün bunları göz önünde bulunduran ve uzman kişilerin bu konudaki pedagojik yaklaşımlarını önemseyen kurumumuzda;Resim, müzik, Beden eğitimi, Bilgisayar, satranç, Halk oyunları vb. yetenek dersleri ile İngilizce, Din Kültürü vb. branş dersleri, bütün sınıflarda, branş öğretmenleri tarafından okutulur. Öğrenciler dershaneye ihtiyaç duymadan MEB tarafından her yıl sonu yapılan Seviye Belirleme Sınavlarına en etkin bir şekilde hazırlanır. Periyodik yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerin bireysel gelişimleri takip edilir, gerekli düzenleyici ve iyileştirici uygulamalar yapılır. Okulumuzda; öğrencilerimiz akademik olarak bir üst eğitim kurumu olan Liseye hazırlanırken, sosyal olarak da hayata en güzel hazırlanmalarına yardımcı olacak kültürel, sportif, sanatsal faaliyetlere katılırlar. Her öğrenci birey olarak ele alınır ve potansiyeline göre Rehberlik birimince ve öğretmenlerin ortak kararına göre bilimsel kariyer yönlendirmesi yapılır.OKUL KURALLARIÖzel Bilim İlköğretim Okulu Öğrencileri;Okulun kurallarına uygun, temiz, düzgün kıyafet içerisinde, zamanında okula gelirler.Derslere zamanında girer, ders için gerekli hazırlıkları yaparak öğretmenlerini beklerler.Öğretmen sınıfa girince ayağa kalkar ve öğretmenlerini selamlar.Ders sırasında öğretmenden izin almadan yerlerinden kalkmaz, öğretmen tarafından verilen yönergelere uyarlar.Ders sırasında söz alarak konuşur, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının sözünü kesmezler.Dersi dinler, başkalarının dinlemesine engel olacak ve dikkati dağıtacak davranışlardan kaçınırlar.Okul yönetimine, öğretmenlere, okul çalışanlarına ve diğer öğrencilere saygılı davranırlar.Yiyecek ve içeceklerini sınıfın dışında yer ve içerler, okul içinde sakız çiğnemezler.Okul çıkış saatinden önce veli refakatinde dışında okuldan ayrılamazlar.Kütüphane, fen ve bilgisayar laboratuarları, spor salonu, müzik dersliği, resim dersliği, teknoloji-tasarım atölyesi, konferans ve toplantı salonları gibi eğitim ortamlarının özel kurallarına uyarlar. Başkalarına zarar verebilecek davranışlardan kaçınır, tehlikeli herhangi bir alet bulunduramazlar. Okulda bulundurulması uygun görülmeyen maddeleri okula getiremezler.Başkalarına ait olan bir eşyayı izinsiz alamaz, okul eşyalarına, eğitim araçlarına ve diğer öğrencilerin eşyalarına zarar veremezler. (Zarar verilen eşyaların bedeli öğrenci velisinden alınır.)Bütün ödev ve projeleri, zamanında ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadırlar.Okulda kendilerine ayrılan alanlar dışındaki alanlara giremez, zorunlu haller dışında yangın merdivenlerini kullanamazlar.Okul servis araçlarında güvenli şekilde ve emniyet kemeri bağlı olarak oturarak, şoför ve diğer arkadaşlarını rahatsız etmeyecek şekilde davranırlar.Resmi törenlere katılmak zorundadırlar.Öğrencilerden, yukarıda belirtilen okul ve sınıf kurallarına uymaları beklenir ve arkadaşlarının öğrenme, öğretmenlerinin de öğretme hakkını engelleyen her türlü davranış büyük bir titizlikle değerlendirilir. Olumsuz davranışlar tekrarlandığında ise haklarını da Milli Eğitim bakanlığı Ödül ve Disiplin Yönetmeliği gereğince işlem yapılır.Öğrenciler, okul saatleri dâhilinde tüm derslere, eğitsel amaçlı etkinliklere ve okul idaresince düzenlenen toplantı, tören ve kutlamalara, hastalık nedeniyle evde kalmadıkları ya da eve gönderilmedikleri sürece katılmak zorundadırlar.Öğrencinin hastalık vb. herhangi bir mazeret nedeniyle okula gelmemesi halinde, öğrenci velisi bu durumu aynı gün içerisinde saat 09.30'a kadar telefonla okula bildirmelidir. Buna ek olarak, öğrenci velisi tarafından yazılıp imzalanmış bir mazeret dilekçesinin, öğrenci tarafından okula geldiği gün ilgili müdür yardımcısına verilmesi gerekir.Resmi bir hastaneden veya sağlık ocağından alınmış bir doktor raporu ile belgelendirilen devamsızlıklar, özürlü devamsızlıklardır. Bu raporların özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde okula verilmiş olması zorunludur.Günümüzde zamanın verimli kullanılması herkes için bir zorunluluktur. Her öğrenci derslere zamanında girmek ve okul etkinliklerine katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler zil çalar çalmaz sınıfta derse hazır olmalıdır. Yoklama dersin başında alınır. Geç kalan öğrenciler öğretmenler tarafından yoklama çizelgesine yazılır. Birinci derse geç kalan öğrenci ilgili müdür yardımcısından geç kâğıdı, sonraki derslere mazeretli olarak geç kalan öğrenciler ise derse kabul kâğıdı almadan derslere giremezler.Geç kalmayı alışkanlık haline getirdiği tespit edilen öğrenciler ile ilgili olarak;En çok üç defa geç kalan öğrencinin velisi ile görüşülür.Üçten fazla geç kalma halinde ise öğrenci, önce onur kuruluna, sonra disiplin kuruluna (İlköğretim okulunda Öğrenci Davranışlarını Düzenleme Kuruluna) sevk edilir.Öğrencinin, velisi tarafından okuldan alınmasını zorunlu kılan nedenlerin (doktor randevusu gibi) bulunması halinde, öğrenci velisinin en az bir gün önceden yazılı olarak izin başvurusunda bulunması gerekmektedir. Acil durumlar dışında öğrencinin derslerden alınmaması, doktor randevularının ise, mümkün olduğunca okul sonrası saatlere ayarlanması önerilir.Kulüp çalışmaları, sportif aktiviteler ve rehberlik saatleri de ders saati olarak değerlendirilir. Okulda olduğu halde izinsiz olarak eğitsel kol çalışmalarına katılmayan öğrenciler, derslere girmeyen öğrenciler gibi değerlendirilir.BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDEN İZİNLİ OLABİLMEKendisini Beden Eğitimi Dersine giremeyecek kadar kötü hisseden öğrenci, dersi öğleden önce ise o günün sabahı, öğleden sonra ise öğle teneffüsünde okul idaresine başvurarak durumunu iletir. İdare tarafından doktora sevk edilir. Doktor izin verdiği takdirde öğrenci o günkü dersten rapor alarak izinli sayılır. Öğrenci bir yıl içerisinde bu konuda en çok üç kez rapor alabilir. Üçten fazla durumda, Sağlık Kurulu Raporu aranır.BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDEN RAPORLU OLABİLMEBeden Eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle derse veya bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler okul doktorundan, okul doktorunun bulunmadığı veya teşhis koyamadığı durumlarda, resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır.Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir.Rapora göre Beden Eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve sakıncalı görülmeyen uygulamalı etkinliklere, bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir.CEP TELEFONLARIÇocuklarıyla iletişim sağlamak, onların nerelerde olduğunu takip edebilmek, belki de onlardan sağlıklı haberler alabilmek amacıyla, bir kısım velilerimizin, onların cep telefonu kullanmalarına izin verdikleri tarafımızdan bilinmektedir.Çocuklarımızın, yaşadığımız çağın teknolojik nimetlerinden faydalanmaları elbette hepimizin arzusudur. Ancak bunların belli bir disiplin ve sorumluluk anlayışı içerisinde kullanılmamasının, bazı sorunlara yol açabileceği de gözden uzak tutulmamalıdır.

Değerler Eğitimi

Bilim Eğitim kurumlarında yıldız çocukların, İYİ İNSAN olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla Değerler Eğitimi Projesi uygulanmaktadır. Veli, öğrenci, öğretmen profili incelenerek ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak aşağıdaki değerlerin eğitim öğretim yılı süresince; rehberlik faaliyetleri çerçevesinde ele alınır.Proje çerçevesinde faaliyetler, planlanan zamanda etkin bir şekilde gerçekleştirilir.Örnek değerler:1. Yardımseverlik 2. Sorumluluk 3. Özgüven 4. Sevgi 5. Saygı- Hoşgörü 6. DürüstlükBu değerlerin öğrencilerimize kazandırılması amaçlanan davranışlar aşağıda belirtilmiştir.A. YARDIMSEVERLİK1. Yardımseverliğin önemini kavrama2. Ailede ve okulda yardım edilecek kişileri belirleme ve yardım etme3. Elindekileri paylaşma4. Sosyal yaşantısında yardım gerektiren durumlarda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olma5. Anne babasına ev işlerinde yardımcı olma6. Okul içi ve sosyal yaşamda yardım dernek ve kuruluşlarında aktif rol alma7. Yardımseverlik bilincini benimseme ve çevresine aşılama8. Grup çalışmalarında etkin rol almaB. SORUMLULUK1. Sorumluluk bilincinin önemini kavrama2. Kendisine ve ailesine karşı sorumluluklarını öğrenme ve yerine getirme3. Ahlaki, kanuni, toplumsal, kültürel ve geleneksel sorumluluklarını öğrenme ve yerine getirme4 Okulda, evde ve sosyal çevresinde sorumluluklarına uygun davranışlar gösterme5. Verilen görev ve sorumlulukları eksiz olarak zamanında yapmayı öğrenmeC. ÖZGÜVEN1. Kendini tanıma2. İlgi ve yeteneklerinin farkına varma3. Becerilerinin farkına vararak kendine güven duygusunu geliştirme4. Duygu ve düşüncelerini bulunduğu ortamlarda rahatça ifade etme5. Potansiyellerini kullanabilmeD. SEVGİ1. Kendini sevme ve kendiyle barışık olma2. İnsan sevgisini, doğa ve hayvan sevgisini öğrenme ve çevresiyle paylaşma3. Sevgisini, olumlu duygu ve düşüncelerini ifade etme4. Yaptığı işleri severek yapmayı öğrenme5. Manevi değerler sevgisini kazanmanın yollarını öğrenme ve paylaşma6. Toplumsal yaşamda güler yüzlü olma7. İçtenlikle davranmayı öğrenme ve hayatında uygulamaE. SAYGI / HOŞGÖRÜ1. Kendine ve çevresine saygılı ve hoşgörülü olma2. Kişiler arası farklılıklara saygı gösterme3. Milli ve manevi değerlere saygılı olma4. Farklı görüş ve düşünceleri kabul etme ve saygılı olma5. Nezaket ve görgü kurallarına uygun davranma (Teşekkür etme, izin alarak konuşma, özür dileme v.b)6. Hoşgörünün toplumsal yaşamdaki önemini kavramaF. DÜRÜSTLÜK1. Kendine ve çevresine karşı dürüst olma2. Dürüstlüğün yaşam içindeki önemini kavrama3. Fikrini doğru olarak ifade etme4. Sözünde durmayı öğrenme ve yaşamında uygulama5. Emanet edilen eşyaları korumayı öğrenme6. Sonuçları olumsuz olsa bile yalan söylememe

Anne-Baba Okulu

Çocuk eğitimi, toplumların geleceği ve gelecek nesillerin eğitimi açısından önemsenmesi gereken bir konudur.Türkiye’nin içinde bulunduğu bu hızlı değişim sürecinde Bilim Kolejinde de anne babalara alanında uzman akademisyen ve eğitimciler tarafından eğitimler verilmektedir.ANNE- BABALARA PRATİK ÖNERİLER ÇOCUĞUMUN ÖĞRENMESİNİ NASIL ARTIRIRIM DİYE DÜŞÜNMEYİN!... 1 . Planlarınızı Paylaşın: Düzenli olarak yaptığınız aile toplantılarında, çocuğunuza model rolünde bir ebeveyn olarak kendi planlarınızdan bahsedin. Planlı olunduğu aktiviteler planlaması için yardımcı olun ve ders çalışma programının aralarına aile toplantıları koyun.2 . Kitap Okuma Saatlerinin Kaydını Tutun: Yatay eksende haftanın günlerinin yazılı olduğu bir grafik tutarak çocuğumuzu okuma konusunda motive edebilirsiniz. Çocuğunuzun en sevdiği kitaptan her akşam kaç sayfa okuyacağı konusunda hedef belirlenmesini sağlayın ve grafiği nasıl işaretlemesinin gerektiğini öğretin. Bu şekilde her gün okuduğu sayfa sayısının arttığını göreceksiniz ve daha da önemlisi çocuğunuza bu ilerlemesinden dolayı övdüğünüz zaman yüzündeki ışıltıyı sizde fark edeceksiniz.3 . Problemlerine Yardımcı Olun (Sorunlarıyla İlgilenin): Çocuğunuzun okulda sürekli tekrar eden bir problemi olduğunda, çocuğunuzun öğretmeniyle konuşun ve problemi çözmek için planlar yapın. Buna rağmen sorun hâlâ devam ediyorsa, çözülmemişse ilerlemesine engel olan belirli bir öğrenme problemi olup olmadığını anlamak için bir test uygulayın.4 . Dinlenme Metotlarını Öğretin: Eğer çocuğunuz sınav olurken panikliyorsa, ona küçük bir dinlenme, rahatlama tekniği öğretin. Önce, karnından yavaş ve rahat nefes almasını söyleyin. Daha sonra, nefesini verirken fısıltıyla D-İ-N-L-E-N demesini söyleyin. Çocuğunuza gerginliği ve vesveseleri arttığında bu yeni metodu uygulaması için cesaretlendirin. Bunu aynı zamanda siz de uygulayabilirsiniz.5 . Sınavlarda Kendine Güvenmesi Gerektiğinin vurgusunu Yapın: Bazı çocuklar herhangi bir sınava tam olarak hazır olduklarını hissetmek için aşırı çalışma ihtiyacı duyarlar. Eğer sizin çocuğunuzda bu kategorideki çocuklardan biriyse, sınav gününden günlerce önce tekrar etmesini sağlayan, makul bir ders planı hazırlamasına yardımcı olun. Çocuğunuzun kendine güvenini kuvvetlendirecek uygulama sınavlarına girmesini sağlayın.6 . “Araştır, Sor, Oku, Anlat, Tekrar et” Metodunu Çalışma Aracı Olarak Kullanın: Öğrenciniz ders ile alakalı bir konuya çalışmaya başlamadan önce, çocuğunuza önce o konunun genel olarak ne hakkında olduğunu anlaması için araştırması gerektiğini, daha sonra konudaki başlıklar hakkında kendi kendine sorular üretmesi gerektiğini, bir sonraki aşmada bu sorunlara verilen cevapları okumasını, daha sonra verilen bu cevapları kendi kendine anlatmasını ve en son olarak da bütün öğrendiklerini tekrar etmesi gerektiğini öğretin veya sağlayın.7 . Televizyon İzleme Vaktini Sınırlayın: Çocuğunuzun her hafta kaç saatini TV önünde geçireceğine karar verin. TV rehberinden, programları ve showları çocuğunuzun önceden seçmesini sağlayın. Uygun zamanlarda tekrar izletmek için özel programlar kaydedin.8 . Aile Olarak Yılda Bir Hafta TV’den Uzak Kalmayı Planlayınız: Yılda bir hafta TV izlemeyin. Bu süre daha zevkli işlerin yapılmasına ve yeni şeylerin öğrenilmesine vesile olabilir.9 . Çocuğunuzla Beraber TV İzleyin: Programın içeriğini çocuğunuza açıklayın. Çocukların gerçek ve hayali ayırt etmelerine yardımcı olun. Reklamları tartışın ki çocuğunuz bilinçli bir tüketici olabilsin.10 . Beraber Okuyun: Bütün ailenin aynı anda katılabileceği bir okuma saati ayarlayın. Çocuklar, anne-babalarını okurken görmeye ihtiyaç duyarlar. “Söylediğimi yap”, ifadesinin “Yaptığımı yap” kadar etkili olmadığını unutmayın. Okuma kelime dağarcını arttıracaktır ve sohbetleri zevkli hale getirecektir.11 . Öğretici Oyunlar Oynayın: Bekleme zamanlarında ve diğer boş vakitlerde, çocuğunuzun düşünmesini harekete geçirmek için aklınızda bir oyun hazır olsun. Twenty Question (20 soru), Categories (sınıflar) ve I Spy (casusluk yaparım) sınıflandırma becerilerini ve yöntemini öğretir. En erken yaşlardan başlayarak, çocuğunuzun aletlerin çalışma şeklini, kavramları ve çevresindeki nesnelerin özelliklerini anlamasının nasıl geliştiğini gözlemleyin.12 . Mantıklı Hedefler Belirleyin: Bir çocuk için C’den A’ya derece atlamak imkansız gibi görünür. Her seferinde çocuğunuzun her gece çalışması için destekleyin ve gösterdiği çaba için her gün onu tebrik edin. Gelişmeyi göreceksiniz.13 . Soruları Cevaplayın: Öğrenme saat 3’te bitmez. Soruları öğrenme deneyimine çevirin. Eğer çocuğunuzun sorunlarının cevabını bilmiyorsanız bir kaynak kitaba baş vurun. Bir gezi planladığınızda önce biraz ev ödevi yapın. Beraber gideceğiniz yerin tarihini araştırın. Görülmeye değer yerlerin listesini yapın ve bu yerin neden önemli olduğunu bulun.14 . Matematiği Gerçekçi Yapın: Çocuğunuz, gerçek yaşam durumları yansıtan kelime problemine sahip olduğunda, gerçek araçları kullanın. Oturma odanızı adımla ölçün. Belli bir hızla gidilirse, büyükannenin odasına gitmenin ne kadar süreceğini hesaplayın. Matematiği gerçek hayatta ilişkilendirmek, çocuğunuzun öğrenme için ilkeleri ve sebepleri anlamasını kolaylaştırır.15 . İyi Bir Dinleyici Olun: Çocuğunuzun, size her gün okumasını sağlayın. Onu sadece yanlış okuduğu kelimeleri düzeltmek için dinlemeyin. Biriyle bağlantılı kavramlar hakkında o durumda karakterlerin başka neler yapmış olabileceği hakkında, daha sonra ne olabileceği hakkında konuşun. Çocuğunuzun, benzer temalarda okumuş olduğu hikayeleri hatırlamasını ve onları karşılaştırmasını sağlayın.16 . Birlikte Sesli Okuyun: Çocuğunuz okumaya başladıktan sonra ona kitap okumayı sürdürün. Şiir ve klasiklere de yer verin ve çocuğunuza okutturun. Sizin çocuğunuza okuduğunuz kitapların çoğu daha sonraları en sevilen ve tekrar tekrar okunan kitaplar arasında yer alır.17 . Okul İşlerinde İstekli Olun: Çocuğunun gittiği okulun faaliyetlerini destekleyen velilerden olun. Özel durumlarda okulda bulunacak telefon konuşmalarında bulunarak okula yardımcı olun. Çocuklar anne ve babalarını okulda görmekten çok hoşlanır. Ayrıca okulun sizin yardımınıza ihtiyacı var.18 . Öğretmenlerle Konuşun: Çocuğunuzun öğretmeniyle görüşmek için bir sorun çıkmasını beklemeyin. Diyalogu ilk günlerden başlatın ve devam ettirin. Okulun ve öğretmenlerin yaptığını takdir etmek, bunu onlara hissettirmek çok önemlidir. Ufak bir teşekkür pek çok yol aldırır. Öğretmenlerin de olumlu tepkilere ihtiyacı vardır.19 . Konuşmayı Genişletin: Küçük çocuklar konuşmaya başladığı zaman onlara baş sallayarak yada tek kelimelik cevap vermeyin. Çocuğunuzun kelime dağarcığını genişletin ve onları düşünmeye sevk edecek cevaplar verin. Sonraları, çocuğunuzun uzun cümleler kurmasına ve düşüncelerini detaylarıyla açıklamasına yardımcı olun.20 . Çok Pratik Yaptırın: Mükemmellik amaç değildir. Büyüklerle kurulan en küçük bir diyalog, oyunlarda rol alma gibi faaliyetlere çocuğunuzun pratik yapmasını sağlayacaktır.21 . Her gün Matematikle Uğraşın: Çatalları saydırarak, kurabiyeleri toplatarak, malzemelerin ölçülerini verdirerek, termostatı ayarlayarak vb. çocuğunuza matematiğin önemini sezdirin.22 . Okul Takip Çizelgesi Tutun: Çocuğunuzun her yıl çalışmasını gösteren bir çizelge belirleyin ve böylece onun neleri öğretmekte olduğunu anlayabilirsiniz. Bu şekilde sık sık tekrarladığı hataları ya da dikkatsizlikleri saptayarak gerektiği zaman bu çizelgenin size yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz.23 . Okul Çalışmalarını Sağlayın: Çocuğunuz okulda olamadığında ev ödevlerini göz ardı etmeyin. Çocuğunuzun ödevlerini düzenlemesinin önemli bir yeri vardır. Bu çocuğunuzun çalışmalarını saklı tutmasına ve her gün sınıfta olanların önemli olduğunun sizin tarafınızdan bilinmesine yardımcı olacaktır.24 . Ev Ödevi Planı Yapın: Çocuğunuza ödevlerini yapması için iyi bir ışık ve aydınlatma sağlayın. Düzenli bir zaman ayarlayın. Çocuğunuzun yaptığı ödevleri zamanında ve doğru biçimde övün.

Öğrenci Takip Havuzu

Okulumuzun geliştirip 4 yıldır başarıyla uyguladığı ve 2011 yılında Kalite Yönetimi ödülü alan bir uygulamadır. Takip Havuzuna alınan öğrenciler sınıf öğretmeni tarafından belirlenip rehber öğretmenine bildirilir. Tüm öğrencilerimiz sınıf içerisinde belirlene bir sıra ile takip havuzuna 2 haftalık süre içerisinde katılır. Rehberlik servisinin vermiş olduğu takip havuzu özel programına velilerimiz günlük olarak imza atarlar ve bir gün sonra 2. ve 4. teneffüs saatlerde öğretmenlerimiz imzanızı kontrol edip imzalarlar. Böylece öğrencimiz ders çalışma düzeni ve motivasyonunu kazanmış olur. Bu plan çerçevesinde Öğrenci-Öğretmen ve Veli işbirliğini sağlar. Öğrenci çalışmaları evde veli okulda ise sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından denetlenir. Bu sistemin en önemli özelliği velilerinde eğitim sistemine aktif olarak dahil edilmesidir.

Branş Günleri

Okulumuzun geliştirdiği ve 4 yıldır uyguladığı Branş Günleri; Mart ve Nisan ayları içerisinde 8. ders saatinden sonra ek olarak 2 saat olarak pazartesi, Salı, çarşamba ve perşembe günleri 16:00 - 17:40 saatleri arasında okulumuzda gerçekleştirilecektir. Bir hafta öncesinden panoda yer alan branş günleri programına göre eksik oldukları konuları Rehberlik Servisine bildireceklerdir. Branş Öğretmenimizin onaylamasıyla birlikte branş günlerine katılacak öğrencilerin listeleri Cuma günü açıklanacaktır. Öğretmenlerimizin birinci dönem yapılan deneme sınavlarının konu analizlerini göz önüne alarak seçtiği öğrenciler zorunlu olarak branş gününe kalacaktır.

Okul Sınavları

Orta Okul sınıflarımızda yıl içerisinde ortalama her hafta konu tarama sınavı (KTT) ve deneme sınavı (TEOG DENEMESİ) uygulanacaktır. Deneme sınavı sonuçları internet sitemizden yayınlanıp, ayrıca SMS ile de velilerimize bilgi verilmektedir.

Haftasonu Kursları

Hafta sonu kurslarımız okulumuz açıldığı günden bu yana başarı ile uygulanmaktadır. 4., 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz için düzenlenecek Hafta Sonu Etütlerimizde hafta içi işlenen konuların tekrarı olup 4 saat ders işlenecek ve ardından 1 saat sosyal etkinlik yapılacaktır. Etütlere öğrencimizin katılıp katılmayacağı sizlerin imzalı onayınızın yer alacağı anket ile birlikte sorulacaktır. Hafta sonu etütlerine katılım zorunlu değildir. Bu kursumuz sayesinde bir çok öğrencimiz dershaneye gitme ihtiyacı duymamaktadır.

İngilizce Kur Sistemi

KUR SİSTEMİ NEDİR?İngilizce derslerimizde temel bilgilerin verildiği ve MEB yayınlarının kullanıldığı ana derslerle (4 saat) birlikte yabancı yayınların kullanıldığı pratik dersler (3 saat) de verilmektedir. Osmaniye’de bir ilk olarak 6. sınıf öğrencilerimiz İngilizce temel dersleri İngilizce seviyelerine göre farklı sınıflarda kur uygulamasıyla almaktadırlar. Okulumuzun uygulamış olduğu Kur Sistemi Ekim, Aralık , Şubat ve Nisan ayları içerisinde Sertifikalı Level Kur Geçiş Sınavı (Level KGS) ve ardından Mayıs ayında ise Level Madalyasının verileceği sınav yapılacaktır.
NEDEN KUR SİSTEMİ?Kur sistemi yerine sabit saatli hazırlık programları uygulandığında İngilizceyi hiç bilmeyen öğrencilerle İngilizceyi orta düzeyde bilen öğrenciler aynı saatte eğitim almakta ve hazırlık programının sonunda düzeyleri arasındaki farklılık devam etmektedir. Müfredat birliğinin sağlanması ve hazırlık süresinin bitiminde bütün öğrencilerin birbirine yakın düzeyde olması amacıyla kur sistemi en ideal sistem olarak gözükmektedir. Farklı bilgi seviyesindeki öğrencilerin farklı sürelerde eğitim almasını ön gören kur sistemi bu yüzden tercih edilmektedir.

Yılsonu Kampı

TEOG KAMPLARITeog; 8. sınıflara özel yıl içerisinde Kasım ve Nisan aylarında Meb tarafından gerçekleştirilen eski SBS yerine icra edilen sınavlardır. Kolejimizde 8.sınıfların bu sınavına ciddi katkıda bulunan yıl içerisinde kasım öncesi, ara tatili ve Nisan öncesi olmak üzere 3 defa gerçekleştirilen kamplarımız yapılmaktadır.

Altın Çocuk